ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT Ở LỨA TUỔI VỊ THÀNH NIÊN

TS.BSCKII. NGUYỄN VĂN DŨNG VÀ CỘNG SỰ TÓM TẮT: Tâm thần phân liệt khởi phát sớm ở tuổi vị thành niên, ảnh hưởng nhiều đến tiến triển của bệnh Tâm thần phân liệt. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và phân tích một số yếu tố liên của Đọc tiếp…